head_banner_01

Wirtual studiýa

Wirtual Studio-1

"AVIGATOR" 3D Real-Time / Wirtual Stuido ulgamy, tehnologiýalar ýaşyl gutynyň giňişligini çäklendirýär.Innowasiýa hrom açar tehnologiýasy we ýokary takyklyk yzarlaýyş tehnologiýasy bilen ýerine ýetiriň, öý eýesini “Green / Bule” gutusynda we wirtual fonda yzygiderli sinhronlamagy dowam etdirýär.Wirtual studiýa ulgamy, Täzelikler, gepleşikler şüweleňi, howa hasabaty, harby güýçler, güýmenje we ş.m. Grogram öndürýän we ş.m. ýaly köp sanly telewizion programma önümçiligini öndürmek üçin ulanylyp bilner.

/ wirtual studiýa /
nyşany

Umumy aýratynlyklar:

· Ajaýyp öň görnüş segmentasiýa moduly studiýa giňişligini giňeldýär
· Harderli gaty disk ýazgysy
· Takyk takyk yzarlaýyş tehnologiýasy
· Hrom açar tehnologiýasy
· Köp kameraly sinhron bökdençsiz kommutasiýa
· Köp ekranly real wagt gözegçilik
· Onlaýn tekst subtitrleri we 3D obýektler bilen üpjün ediň
· Häzirki wagtda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň neşir edilmegi
· Akym signalyny ýazga almak
· Ses konsolyny sazlamak
· Dürli daşarky wideo signalyny görkezmek üçin köp wirtual uly ekran

nyşany

Umumy konfigurasiýa:

· Programma üpjünçiligi bilen HD / HDMI wirtual serwer
· Geçiriji
· LCD displeý
· A / V Sinhronizator
· Gara meýdan generatory
· Gözleg ulgamy (islege görä)
· Maglumat ýygnamak ulgamyny yzarlamak

nyşany

Çözgüt meselesi - WIRTUAL STUDIO (BENINDE):

Wirtual Studio Package - 2016-njy ýylda Benin müşderisiniň bir ýagdaýynda ulanylan 3D Real-Time Wirtual Stuido Ulgamy, 60 inedördül metrlik studiýa 1 Çykyş Kanaly HD / SDI, SD / SDI we HDMI önümçilik ulgamy konfigurasiýasy bilen 1 ~ 3 Kamera Saýtlaryny kabul edýär, müşderiniň önümçilik islegini doly goldaň.Wirtual Sudio Önümçilik Tehnologiýalarynyň täze we ýaýlym derejesini we ýerli dürli önümçilik bazarlary üçin hünär tejribesini getirýär, müşderilere ajaýyp TV Grogram we ş.m. döretmäge kömek edýär.Ulanyja professional birleşdirilen önümçilik ulgamyny doly durmuşa geçirmäge we ýokary tehnologiýaly we täsirli dolandyryşda ýaýradylan ýerli ýaýlymlary we maglumatlary çaltlaşdyrmaga, müşderiniň işini ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Tejribe we ulgamlaýyn göterilenden soň, müşderilerden tassyklama ýygnaýarys.

Wirtual studiýa bukjasy

2016-njy ýylda Beninde gurmak ýerli wirtual önümçilik bazary we ýerli dürli önümçilik bazary üçin tejribe getirýär!

Bir Stocka hyzmat kompaniýasynda göni ýaýlym

Real-Time & Wirtual Combined-Studio - maliýe aksiýa hyzmat kompaniýasyndaky programma

Hakyky sahna studiýasy programmasy

Real wagt we wirtual kombinirlenen studiýa

OB-Van-04

OBV: OB Van HD ýaýlym önümçilik ulag ulgamy