head_banner_01

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýa img1

Kompaniýanyň tertibi

ST Wideo-FILM TEHNOLOGY LTD2003-nji ýylda esaslandyryldy we merkezi Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Kompaniýa döredilen gününden bäri ST VIDEO öňdebaryjy tehniki çözgütleri we radio we telewideniýe pudagyndaky iň täze film we telewizion enjamlary üpjün etmegi ýüregine düwdi we "çyn ýürekden hyzmat ediň, hiç haçan ýalňyşmaň" düşünjesini ýöredýär.

On ýyldan gowrak ösüşden soň, ST VIDEO öňdebaryjy we innowasiýa hünär tehnologiýasy üçin Hytaýyň radio we telewideniýe pudagynda iň gowy on sany milli marka kärhanasy, Milli ýokary tehnologiýaly kärhana, Şençzhenen ýokary tehnologiýaly kärhanasy ýaly birnäçe baýraklara eýe boldy. , Şençzheneniň esasy medeni kärhanasy, Şençzhenen programma üpjünçiligi kärhanasy we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hytaýda tanymal radio we telewideniýe tehnologiýasy öndürijisi hökmünde öz-özümiziň döreden önümlerimiz we çözgütlerimiz, kamera jibini, ýokary kesgitli simsiz wideo geçiriş ulgamyny, uzak aralykdan dolandyrylýan PTZ kellesini öz içine alýan radio we telewideniýe pudagynda giňden ulanylýar. , teleskopik kran, 3D wirtual studiýa, LED ekran, OB awtoulag, studiýalar we ýaýlym dolandyryş ulgamynyň gurluşygy we üýtgemegi we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan beýleki önümler.

kompaniýa img2

Bar bolan garaşsyz önümlerden başga-da, ST VIDEO Hytaýda Cartoni tripod, Canon, Panasonic we ş.m. köp sanly halkara markalarynda agent hökmünde çykyş edýär.Önümlerimiz sekiz kategoriýa, 60-dan gowrak meşhur marka we tutuş radio, film we telewideniýe periferiýa enjamlaryny öz içine alýan müňlerçe önümlere bölünýär.

kompaniýa img8

Daşary bazarda, kameranyň umumy goldaw ulgamyna we kamera jib, kamera üçburçlygy, simsiz wideo geçiriş ulgamy, kamera batareýasy, teleprompter, monitor we beýleki önümler ýaly wideo periferiýa önümleriniň üpjün edilmegine ünsi jemleýäris.Güýçli müşderi ugrukdyryş strategiýasyna esaslanyp, müşderileriň islegine, haýyşyna we ösüşine üns berýäris.

ST Wideo önümleri Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we beýleki sebitlerden dürli ýurtlara eksport edildi.Hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin dünýädäki satuw agentlerini we distribýutorlaryny garşylaýarys.