head_banner_01

LED ekrany

LED-uk
Kärende-LED-sahna-ekran
Açyk-Las-Wigalar

Yşyk-diodly displeý, adamlaryň ýaşaýyş gurşawyny yzygiderli gowulaşdyrmak we owadanlamak bilen şäheri yşyklandyrmagyň, döwrebaplaşdyrmagyň we maglumat jemgyýetiniň möhüm nyşanyna öwrüldi.LED ekrany uly söwda merkezlerinde, demir ýol menzilinde, duralgalarda, ýerasty stansiýada, dürli dolandyryş penjiresinde we ş.m. görmek bolýar.“LED” biznesi çalt ösýän täze pudaga, ägirt uly bazar giňişligine we ajaýyp geljege öwrüldi.Tekst, suratlar, animasiýa we wideo LED çyrasy bilen görkezilýär we mazmuny üýtgedilip bilner.Käbir komponentler modully gurluşyň displeý enjamlary bolup, adatça displeý modulyndan, dolandyryş ulgamyndan we güýç ulgamyndan durýar.Ekranyň moduly, LED-den ybarat we ýagtylyk görkezýän displeý üçin jogapkär panjara gurluşyndan emele gelýär;ekranda degişli sebitdäki yşyk ýa-da garaňkylygy dolandyryp bilýän dolandyryş ulgamy arkaly tekst, suratlar, wideo we ş.m. görkezip biler;

QTV-STUDIO-LED1
LED ekrany
LED-ekran

Kuwwat ulgamy giriş naprýa .eniýesini d toky naprýa andeniýe we ekrana zerur tok görnüşine öwürmek üçin jogapkärdir.LED nokat matrisa displeýi kompýuteriň üsti bilen ekran nyşan şriftini çykardy we mikro gözegçä iberildi, soňra esasan ýapyk we açyk nyşanlary görkezmek üçin ulanylýan nokat matrisa ekranynda görkezilýär.LED nokat matrisa displeýini görkezilen mazmun boýunça grafiki displeýe, şekil ekranyna we wideo displeýine bölmek mümkin.Surat ekrany bilen deňeşdirilende, grafiki displeýiň aýratynlyklary monohrom ýa-da reňk ekrany bolsun çal reňkde tapawudy ýok.Şonuň üçin grafiki displeý reňkiň baýlygyny görkezip bilmeýär we wideo displeý diňe bir maşklary, düşnükli we doly reňkli şekilleri görkezip bilmän, telewizor we kompýuter signallaryny hem görkezip biler.

LED ekrany3
LED ekrany2

ST VIDEO LED ajaýyp öndürijiligi bar:
• Üstünligiň täsiri: durnukly, düşnükli şekilleri, animasiýalary we dürlüligi üpjün etmek üçin dinamiki skaner tehnologiýasy.
• Mazmuna baý: tekst, grafika, suratlar, animasiýa, wideo maglumatlary görkezip bilersiňiz.
• Çeýe: görkeziş tertibini tertiplemek üçin ulanyjylar tarapyndan ulanylyp bilner.
• Hil kepilligi: import edilýän ýokary hilli ýagtylyk çykaryjy materiallar, IC çipleri, sessiz elektrik üpjünçiligi.
• Maglumat beriji: görkezilen maglumatlar çäklendirmesiz.
• Easyönekeý tehniki hyzmat: modully dizaýn, gurmak we saklamak aňsat.
• Kuwwatlylygy az sarp etmek we ýylylyk.
• castaýlym derejesindäki çal reňkli gaýtadan işlemek.
Closeakyndan synlamak üçin amatly.

Önümçilik liniýasy

Yşyk-diodly indikator
Yşyk-diodly fabrika